Ελληνικές Επενδύσεις
     Υπηρεσίες    

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

PROJECT MANAGEMENT
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δημιουργία Γραφείου Διοίκησης Έργου (PMO)
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Διοίκηση Turn Key Έργων
Χρηματοδότηση Επενδύσεων
Διοίκηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Κεφαλαιακή Αναδιάρθρωση
Διοίκηση Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης
Αποτίμηση Εταιρειών
Διαχείριση Μεταφοράς Τεχνολογίας
Υλοποίηση Έργων Μείωσης Κόστους


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
Προτάσεις Αναπτυξιακού Νόμου και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Crisis Management


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συστήματα Αξιολόγησης Προσωπικού
Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Εταιρείας
Συστήματα Περιγραφής Θέσεων Εργασίας
Υλοποίηση Στρατηγικής Ανάκαμψης
Reengineering
Παροχή Πλήρους Δέσμης Υπηρεσιών Αναβίωσης
Συστήματα Αμοιβών
Υποστήριξη για την Ένταξη στο Άρθρο 99 του Νόμου 3588/07
Διαδικασίες, Συστήματα
Ρύθμιση Απαιτήσεων Πιστωτών


Copyright © Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων