Ελληνικές Επενδύσεις
     Υπηρεσίες    

Η Εταιρεία μας

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1987 από μια ομάδα επιστημόνων με σημαντική εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων (Project Management), παραγωγή και εμπορία προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και κατάρτιση στελεχών. Η εταιρεία προσφέρει γνώσεις και εμπειρία των στελεχών της σε ιδιώτες, ειδικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να συμβάλουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους μέσα από την αναδιοργάνωση τους, την μεταφορά τεχνολογίας, τις νέες επενδύσεις, την διεύρυνση των αγορών τους, την κατάρτιση του προσωπικού τους και την απόκτηση δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν και την εξασφάλιση πόρων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και πιστωτικά ιδρύματα για την υλοποίηση των προτεινόμενων επενδύσεων. Επίσης προσφέρονται υπηρεσίες Διοίκησης Έργου καθ' όλη την διάρκεια της υλοποίησης των επενδυτικών έργων με στόχο την ελαχιστοποίηση των παραμέτρων του χρόνου και κόστους και την επίτευξη της προδιαγεγραμμένης ποιότητας. Τέλος προσφέρονται χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τις εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών, την κεφαλαιακή τους αναδιάρθρωση, την χρηματοδότηση επενδύσεων και την υποστήριξη στην διαδικασία αναβίωσης.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εταιρεία εκπονεί μελέτες για την διερεύνηση και υποστήριξη της επιλογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο αξιολογητών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιεί αξιολογήσεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αξιολογεί όλα τα προγράμματα των Γενικών Διευθύνσεων και οργανισμών της, η εταιρεία μας προσφέρει τις υπηρεσίες προκειμένου να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, και η επίπτωση των προγραμμάτων που υλοποιούνται για την προώθηση και εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα παράλληλα με την υποστήριξη των πελατών της στον ιδιωτικό τομέα η εταιρεία ξεκίνησε συνεργασίες με το ελληνικό δημόσιο για τη διαχείριση και αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Συμμετείχε στη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Βιομηχανία (Ε.Π.Β.) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠ.Ε.Α.Ε.Κ.), εμπλουτίζοντας την γνώση των στελεχών της εταιρείας στην διαχείριση και αξιολόγηση έργου σε κοινοτικά προγράμματα αποκτώντας έτσι πολύτιμη εμπειρία σε συνεργασίες ιδιωτών με το δημόσιο τομέα. Μέσα από τη συμμετοχή στη διαχείριση και αξιολόγηση κοινοτικών προγραμμάτων αποκτήθηκε εμπειρία στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια η εταιρεία συμμετείχε σε μελέτες και αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ανάπτυξη των συνεργασιών με Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού αφορά στη μεταφορά της τεχνογνωσίας μας, ειδικότερα σε θέματα εξασφάλισης χρηματοδότησης, για την προώθηση των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων εκμετάλλευσης της περιουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης από Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, εξειδικευμένους χρηματοδοτικούς οργανισμού και ιδιώτες με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Εκτός από την επιχειρηματική της δράση η εταιρεία έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του επαγγέλματος του συμβούλου μέσα από τη συμμετοχή της σε επαγγελματικές οργανώσεις.

Από το 1999-2007, η εταιρεία ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) και εκτέλεσε Αντιπρόεδρος για 2 θητείες, από το 2003-2007. Η Εταιρεία έχει την Προεδρία της "Ελληνικής Εταιρείας Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος" (ΕΛΕΣΜΑ), είναι μέλος της "Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ" (FEACO) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης. Επίσης είναι μέλος του "Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας" (ΕΒΕΑ) και του "Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου".Copyright © Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων